• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Województwo Kujawsko-Pomorskie

W 2019 roku realizowaliśmy dwa zadanie publiczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego -  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą ""Pokój zaczyna się w rodzinie" oraz z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pod nazwą "Przyszłość zaczyna się w domu".

Fundacja przeznaczyła własne środki finansowe do ich realizacji w kwocie 2230 zł oraz z wkładu osobowego Fundacji 2220 zł. Pozostałe środki na finansowanie zadań pochodziły z dotacji.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy (TSR1) oraz Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi (TSR2).

Przeprowadzono 6 praktycznych warsztatów, 120 godzin zegarowych, w sumie przeszkolono 46 uczestników. Rozdano 56 materiałów szkoleniowych.

Zadanie pozwoliło dotrzeć do rodziców mniej zamożnych, którym trudno byłoby wziąć udział w odpłatnych warsztatach. 

Celem zadania był wzrost umiejętności i kompetencji wychowawczych rodziców, pogłębienie wiedzy o modelach pozytywnego wpływania na postawy dzieci oraz rozwinięcie współpracy opartej na podmiotowej relacji rodzic ‐dziecko w oparciu o model Gordona. Ponadto w przypadku TSR2 rozwijanie umiejętności zdobytych na TSR1 i poznanie nowych takich jak rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości oraz mediacji rodzinnych.

Wpłynięcie na rozwój demokratycznego stylu wychowania rozumianego jako pozytywny czynnik w rozwoju szacunku w relacji z dzieckiem uwidacznia, że rodzice, którzy liczą się z potrzebami dziecka uczą dzieci liczyć się z ich potrzebami; rodzice, którzy zasługują na zaufanie mają częściej dzieci, które im ufają i w związku z tym lepiej współpracują; rodzice, którzy akceptują to, że dzieci mogą mieć potrzeby i pragnienia często mają dzieci, które rozumieją to, że oni sami jako dorośli też je posiadają.