• Zmieniamy świat budując relacje
 • Dobre relacje
 • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Statut fundacji

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Wychowanie bez porażek” z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Kruczkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. 5. Lipca 9/1, przed notariuszem Cezarym Borysem Potamenem z dnia 04 maja 2005 r., repertorium A nr 3307/2005.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

§ 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży:

 1. z problemami w nauce,
 2. z problemami z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych,
 3. z problemami adaptacyjnymi,
 4. wywodzącymi się ze środowisk patologicznych.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 6. Celami Fundacji są:

 1. prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej,
 2. wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży,
 3. propagowanie i szerzenie idei rozwiązywania konfliktów między rodzicami a dziećmi metodą „bez pokonanych”,
 4. upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych,
 5. wspieranie rodziców w dążeniu do rozwijania ich umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej,
 6. wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych,
 7. propagowanie nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych w domu i w szkole,
 8. wspieranie i wpływanie na kształtowanie takiego sposobu porozumiewania się w rodzinie, który służy wzrostowi wzajemnego szacunku, kształtowaniu u dzieci samodzielności i odpowiedzialności,
 9. tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej,
 10. rozpoznawanie potrzeb w zakresie zatrudnienia i doskonalenia kadr kierowniczych dla gospodarki polskiej,
 11. realizowanie programów doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz promowania kadr kierowniczych polskiej gospodarki,
 12. organizacja i dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży.