• Zmieniamy świat budując relacje
  • Dobre relacje
  • 1%

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

RODO FUNDACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK”
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem” pragniemy poinformować, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja „Wychowanie bez porażek” z siedzibą w Szczecinie ul. Mickiewicza 53, 70- 385 Szczecin.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy fundacja@gordon.edu.pl, telefonicznie pod numerem +48 602336109 lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora ul. Sosnowa 8/3, 24-100 Puławy. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Fundacji, w tym związanych z prowadzeniem przez Fundację „Wychowanie bez porażek” naboru na konferencje, kursy, szkolenia, w celu udzielania odpowiedzi telefonicznych i mailowych dotyczących rekrutacji oraz wpisania na listę uczestników, sprawdzania czy spełniania Pani/Pan kryteria przyjęcia na szkolenia dofinansowane i bezpłatne.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Ta podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa realizacji działań i ich ulepszania przez Administratora oraz dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują także Fundację do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek przyjęcia na szkolenia realizowane w ramach działań statutowych Fundacji. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziecie Państwo chcieli nam ich podać, niestety nie będziemy w stanie zrealizować przyjęcia Państwa na szkolenia realizowane przez Fundację.

Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i prawo żądania ich sprostowania.

Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.